VUOKRAAMME TILOJAMME

Mäkijärven Metsämiehet ry:n säännöt

MÄKIJÄRVEN METSÄMIEHET RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty talvikokouksessa 25.02.2023, Rekisteröity PRH 24.3.2023

 1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA,KIELI


Yhdistyksen nimi: Mäkijärven Metsämiehet ry
Kotipaikka: Tuusniemi

Kunta: Tuusniemi
Yhdistys on perustettu syyskuun 9. p:nä 1961 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.

 2 §

SEURAN TARKOITUS

 Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) kestävän käytön periaatteen mukaista metsästystä
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua ja
4) metsästyskoirien näyttely- ja koetoimintaa

 3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

 Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

9) omistamalla toimintaansa varten tarpeellista, kiinteää ja irtainta omaisuutta

 4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä ajan kuluessa koejäsenen on tehtävä hakemus varsinaiseksi jäseneksi johtokunnalle. Hakemuksessa on oltava mukana selvitys, milloin tarvittavat toimintapisteet on hankittu. Hakemus käsitellään seuraavassa seuran varsinaisessa kokouksessa. Jos seuraavan kokouksen ajankohta on yli kaksi vuotta koejäseneksi hyväksymisestä voi johtokunta jatkaa koejäsenyyttä tälle ajalle. Mikäli koejäsen ei tee hakemusta kahden vuoden sisällä, yhdistyksen johtokunta voi erottaa koejäsenen.. Seuran johtokunta voi erottaa koejäsenen yhdistyksestä koejäsenyyden aikana. Kunnia-puheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Voidakseen hakea varsinaista jäsenyyttä on koejäsenen hankittava vähintään 4 toimintapistettä koejäsenyyden aikana. Pisteitä kertyy yksi (1) kpl / alla oleva toiminta:

-talvi- tai kesäkokoukseen osallistuminen

-seuran tai sen jaostojen koolle kutsumiin talkoisiin osallistuminen

-seuran alueella koirakokeissa toimiminen joko oppaana tai tuomarina

-pienpetopyynti seuran alueella 1 piste/ 4 petoa (max 2 pistettä tästä kohdasta)

Mikäli koejäsen hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi, on hänen maksettava sillä hetkellä voimassa oleva liittymismaksu.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

 6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisestiseuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET
KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-maaliskuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena tai sähköisesti jäsenille.           

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

9) Toimitetaan alkaneelle vuodelle vaali hirven metsästyksen johtajasta sekä tarvittavien jaostoista ja työryhmistä suorittamaan johtokunnan niille määräämiä vastuullisia tehtäviä.

10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten,
11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,

12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi,
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
15) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

 10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

 12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajilletarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään yksi viikko ennen talvikokousta.

 15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut viisi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi tai kolme jäsentä. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella kaksi johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hirvenmetsästyksen johtaja kukin erikseen.

18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
5) nimetä edustajat seuran ulkopuolisiin kokouksiin
7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
8) pitää seuran jäsenluetteloa;
9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
14) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT
JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN
PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo).

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Koillis-Savon riistanhoitoyhdistykselle.

 21 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.