VUOKRAAMME TILOJAMME

Hirvenmetsästyssäännöt

Hirvisäännöt ja karhusäännöt

Hirviperhe

Hyväksytty  kesäkokouksessa 11.elokuuta 2018

MÄKIJÄRVEN METSÄMIEHET 

HIRVISÄÄNNÖT 

YLEISET PERIAATTEET 

Metsästyksen johtaja ja varajohtajat valitaan seuran talvikokouksessa. Metsästyksen aloittamisajankohdasta päätetään ennen jahtikautta pidettävässä hirvipalaverissa.  

Pääperiaatteena on jokaisen metsästykseen osallistujan henkilökohtainen vastuu, oma osaaminen ja toiminta sekä sovittujen ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen. 

Hirviseurueen jäseneksi hyväksytään seuran jäsen, joka on maksanut seuran jäsenmaksun ja vuoden hirvimaksun eräpäivään mennessä. Jos jäsen ei itse voi osallistua metsästykseen, hänet voi korvata seurueen ulkopuolinen varamies.  Hyväksyttyjä poissaoloja ilman varamiestä kuitenkin voi olla:  

-seuran edustaminen ulkopuolisessa tilaisuudessa, tuomaritehtävät, koirakokeet 

-lähiomaisen merkkipäivät, juhlat tai hautajaiset 

-epäselvissä tapauksissa metsästyksen johtaja päättää asiasta. 

Varsinaisia jahtipäiviä ovat lauantai ja sunnuntai. Viikolla tapahtuvasta metsästyksestä päättävät metsästyksen johtaja ja varajohtajat erikseen. Jahtiviikko alkaa maanantaina ja loppuu sunnuntaina. Täyteen lihaosuuteen oikeuttaa kahteen jahtipäivään osallistuminen jahtiviikon aikana.   

Hirviseurueen jäsenet voivat tuoda metsästysvieraita sopimalla etukäteen asiasta metsästyksenjohtajan kanssa. Vieras ei ole oikeutettu lihanjakoon eikä ampujalle kuuluviin taljaan, sarviin ja saaliseläimen päähän. Muutoin vieraan käyttöä koskevat samat maksut ja säännöt mitä seuran yleisessä kokouksessa on sovittu. 

Jokainen hirviseurueeseen ampujaksi ilmoittautunut on velvollinen ilmoittamaan metsästyksen johtajalle metsästäjänumeronsa ja hirvimerkin suorittamispäivän. Lisäksi hänellä on oltava asetuksen mukainen oranssi vaatetus.  

Metsästyksen johtaja voi kieltää jäsenen metsästyksen, mikäli tämä rikkoo metsästyslakia tai asetusta, aiheuttaa vaaraa muille tai ei noudata annettuja ohjeita.  

METSÄSTYS 

Jahtipäivän alussa metsästyksen johtaja tai varajohtaja antaa ohjeet metsästyksen kulusta ja varmistuu, että jokainen jahtiin osallistuva on käsittänyt ohjeet oikein.  Myöhästyneenä saapuva on velvollinen ilmoittautumaan metsästyksen johtajalle. Kesken jahtia saa poistua vain metsästyksen johtajan luvalla. Metsästyksen johtaja tai hänen apulaisensa osoittaa jokaiselle ampujalle passipaikan, sallitut ampumasuunnat sekä antaa mahdolliset erikoisohjeet. Jahdin päättyessä varmistetaan, että ketään ei ole jäänyt metsään.  

Passipaikalta ei saa poistua ilman lupaa. Aseen saa ladata vasta passipaikalla. Ampujan on ennen hirven ampumista varmistuttava, että turvallisuusseikat ovat kunnossa ja että kyseessä on sellainen hirvi, jonka ampumista kaatolupa edellyttää ja mistä on sovittu.  

Jos hirvi kaatuu näköetäisyydelle, ilmoitetaan kaadosta naapuripasseissa olijoille ja puhelimella metsästyksen johtajalle. Haavoittunutta hirveä ei saa yksin lähteä seuraamaan, vaan metsästyksen johtaja määrää menettelytavan.  

Jos useampi metsästäjä ampuu samaa hirveä, kaatajan määrittävät metsästyksen johtajat.  

Kaikille hirvijahtiin ilmoitetuille koirille annetaan mahdollisuus osallistua metsästykseen. Vuoroista pidetään listaa, ja yleisenä sääntönä on, että metsässä jahtipäivän alussa on enintään  kaksi hirvikoiraa. Tästä voidaan poiketa vain metsästyksen johtajien luvalla.  

SAALIIN KÄSITTELY 

Kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn ja hankkimaan riittävän valmiuden ja osaamisen sen suorittamiseen. Jahtipäivä päättyy, kun saadut hirvet on nyljetty ja käsittelytilat puhdistettu. 

Sisä- ja ulkofileet jaetaan erillisen listan mukaan siten, että jokainen seurueen jäsen vuorollaan saa fileen. Aikuisen hirven fileet jaetaan kahteen osaan, vasan fileet säilytetään kokonaisina.  Sisäelimet jaetaan nylkemisen jälkeen sinä päivänä mukana olleiden seurueen jäsenten kesken. Paloittelun jälkituotteet ja luut jaetaan seurueen hirvikoirien kesken tasan. 

Koiran ja karhun kohtaaminen suottaapi olla kohtalokas tai sitten ei...

KARHU YHTEISLUPASÄÄNNÖT

1 § YHTEISLUVAN OSAKKAAT JA LUPAAN OSALLISTUJAT

Tämän karhunmetsästyksen yhteisluvan muodostavat siihen erikseen ilmoittautuneet metsästysseurat ja seurueet, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä. Samalla yhteislupaan ilmoittautuneet seurat/seurueet ovat valtuuttaneet muodostamaan yhteisluvan ja hakemaan yhteisen poikkeusluvan. Myönnetyn poikkeusluvan käyttämisestä olemme sopineet seuraavaa.

Yhteisluvalla on oikeus metsästää valtakirjoissa mainituilla metsästysseuroilla ja metsästysseurueilla.

2 § PYYNTILUVAT JA MUUT ASIAKIRJAT

Luvansaaja toimittaa metsästyksen johtajille kopion pyyntiluvasta.

3 § METSÄSTÄMINEN

Seurat etsivät jälkiä ja havainnoivat omilla alueillaan. Metsästys tapahtuu yhteisjahtina. Lupa pyydetään luvanhaltijalta (Ari Laukkanen). Yhteislupa ei anna oikeutta ilman suostumusta mennä etsimään jälkiä ja metsästämään toisen alueelle. Yhteisjahdeissa metsästyksen johtajana toimii joko luvanhaltija tai hänen nimeämä metsästyksen johtaja luvanhaltijan antamien ohjeiden ja käskyjen mukaisesti. Kun metsästyspäätös on tehty, niin kutsu lähetetään tekstiviestipalvelun kautta jokaiselle siihen kirjautuneelle metsästäjälle suoraan (HUOM ! ks. kirjautumisohje 5 §). Kutsussa ilmoitetaan kokoontumispaikka ja –aika (min 1 tunti).

Karhunmetsästykseen käytetään toimiviksi todettuja koiria. Ensisijaisesti käytetään löytöpaikan seuran alueella olevia koiria, joiden käytöstä päättää ko. seuran metsästyksenjohtaja. Luvanhaltija laatii luettelon karhunmetsästykseen käytettävistä koirista.

4 § YKSITTÄISEN METSÄSTÄJÄN VASTUU

  • Jokainen metsästäjä vastaa oman metsästyksensä luvallisuudesta (metsästysoikeus tai -lupa, ampumakoe, ase, patruunat, metsästyskortti, koiran rabies-rokote).
  • Metsästäjä vastaa itse ampumastaan laukauksesta ja seuraamuksista (turvallisuus, MA 13, 24 ja 25 §:n rajoitukset mm. emä ja pennut, pellolta ampuminen).
  • Jokainen metsästäjä on velvollinen ottamaan selvää ennen metsästyksen aloittamista yhteisluvalla tapahtuvan karhunmetsästyksen säännöistä.
  • Jokainen metsästäjä on velvollinen varmistamaan ennen kaatoa, että yhteisluvassa on vielä pyyntilupa käytettävissä.
  • Luvanhaltija vastaa mahdollisen haavoittuneen karhun vaatimista toimenpiteistä, mahdollinen muu
  • metsästyksen johtaja ilmoittaa luvanhaltijalle välittömästi tilanteesta.
  • Turvallisuussyistä käytetään värikkäitä vaatekappaleita (päähine, liivi) hirvenmetsästyksen tapaan.

- karhun houkutukseen käytettävät haaskat ja ravintohoukuttimet kielletty.

5 § YHTEISLUPAAN ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN

Jokainen karhunmetsästykseen osallistuva ilmoittautuu metsästykseen liittymällä tekstiviestipalveluun. Ohjeet liittymisestä sekä karhumetsästyksen säännöt metsästäjä saa seuran yhteyshenkilöltä. Liittymällä tekstiviestipalveluun jokainen metsästäjä hyväksyy karhunmetsästyksen säännöt. Ilman palveluun liittymistä ei ole oikeutta osallistua karhunmetsästykseen.

Vain luvanhaltija tiedottaa tiedotusvälineille yhteisluvalla tapahtuvasta karhunmetsästyksestä (etenkin mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa).

VHF – PUHELIN ON PAKOLLINEN. Jahdeissa toimitaan kanavalla 2.

6 § YHTEYDENPITO

Yhteydenpito tapahtuu yhdyshenkilöiden kautta. Luvanhaltijalle ilmoitetaan mahdollisista ongelmatilanteista. Seurat/seurueet ilmoittavat seuran yhdyshenkilöiden nimet yhteystietoineen luvanhaltijalle.

Haavakotilanteen sattuessa ilmoituksen viranomaiselle hoitaa ko. alueen yhdyshenkilö/metsästyksen johtaja.

Aina kun ammut ilmoita siitä VHF- puhelimella metsästyksenjohtajalle.

7 § KAATOILMOITUS

Kaatoilmoitus on tehtävä välittömästi kaadon tapahduttua luvanhaltijalle.

8 § SAALIINJAKO

Ampuja ensin valitsee kallon, nahkan, mahdollisen siitinluun tai sisäfileet.

Seura valitsee seuraaviksi näistä jäävistä yhden ja loput saa ampuja.

Loput ruhon osat käytetään peijaisiin. Peijaiset järjestää seura minkä alueelle karhu ammuttiin. Kustannukset peijaisiin jaetaan yhteislupaan osallistujien kesken.

Lihaa tai ruhon osia ei saa ottaa (eikä antaa koirille) ennen trikiinitestausta.

Karhunkaataja on ensimmäisen tappavan laukauksen ampunut metsästäjä.

Kiistakysymykset ratkaisee luvanhaltija ja ko. päivän metsästyksenjohtaja.

9 § KUSTANNUSTEN JAKO

Yhteislupaan osallistuvat seurat ja seurueet jakavat kaikki lupaan ja järjestelyihin liittyvät kustannukset. Kustannukset määräytyvät vuosittain ja ilmoitetaan osallistujille ennen jahtia

Kaksivuotias uroskarhu (77,3 kg) kaatunut lähellä Hauranka-järven päätä su 9.9. 2018

Uusimmat kommentit

08.09 | 09:38

Aki Happosen sähköpostia pyytäsin

08.10 | 06:09

Löytynyt kultainen kivisormus Mäkimajalta. Tuntomerkkejä va...

21.09 | 18:51

Mäkijärvi ei ole koemaastona Enonsalon Erän HIRV-kokeissa 23.9.2020

26.09 | 17:19

Täytyi vielä palata näille sivuille. Hieno tunnelma välittyy täältä. Vapauttavaa.