Hirvenmetsästyssäännöt

Hyväksytty talvikokouksessa 8.2.2015.

1. YLEISET PERIAATTEET

Metsästyksen johtaja ja varajohtajat valitaan seuran kesäkokouksessa. Metsästys suoritetaan lauantaina ja sunnuntaina. Viikolla tapahtuvasta metsästyksestä päättää hirvijaos erikseen. Metsästyksen aloittamisajankohdasta päättää hirvijaos kesäkokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on jokaisen metsästykseen osallistujan henkilökohtainen vastuu, oma osaaminen ja toiminta ja sovittujen ohjeiden ja sääntöjen toteuttaminen. Ensimmäisen jahtipäivän alussa metsästyksen johtaja tarkastaa jokaiselta ampujana jahtiin osallistuvalta, että

 • ase, joka on ilmoitettu jahtipäällikölle on moitteettomassa kunnossa, patruunat tehdasvalmisteisia ja asetuksen mukaisia
 • voimassa olevat metsästyskortti ja todistus hirvenammuntakokeen suorittamisesta sekä aseen hallussapitolupa ovat mukana

Myöhemmin jahtikauden aikana jokainen jäsen tietää em. asiat velvollisuudekseen ja on myös vastuussa niistä

 • ampujilla ja lisäksi kaikilla jahtiin tavalla tai toisella osallistuvilla on metsästyksen aikana väriltään oranssi päähine tai päähineen suojus sekä väriltään oranssi liivi tai muu vastaava vaatekappale, oka ulottuu lantiolle saakka

Ennen metsästystapahtumaa metsästyksen johtaja selostaa metsästyksen kulun aikatauluineen ja ohjeineen.

Metsästyksen johtaja selvittää:

 • Montako ja minkälaisia hirviä lupa oikeuttaa kaatamaan
 • Minkälaisia hirviä ei kaadeta
 • Montako ja minkälaisia hirviä kulloinkin alkavassa ajossa on tarkoitus kaataa
 • Jokaisen ajon maastollisesti aikatauluineen
 • Muut mahdollisesti tarvittavat ohjeet ja varmistuu, että jokainen jahtiin osallistuva on käsittänyt ne oikein

Myöhästyneenä saapuva jäsen on velvollinen ilmoittautumaan metsästyksen johtajalle. Kesken jahtia saa poistua vain metsästyksen johtajan luvalla. Metsästyksen johtaja tai hänen apulaisensa osoittaa jokaiselle ampujalle passipaikan, sallitut ampumasuunnat sekä antaa mahdolliset erikoisohjeet. Jahdin päättyessä varmistetaan, että ketään ei ole jäänyt metsään. Jos jäsen itse ei voi osallistua metsästykseen, hänet voi korvata seurueen ulkopuolinen varamies, jolloin jahtipisteet kertyvät normaalisti.Varamies käytäntöä ai tarvitse soveltaa seuraavissa tapauksissa jolloin ei myöskään henkilö menetä ko. päivältä jahtipisteitä:

 • jäsen edustaa metsästys- ja/tai hirviseuruettamme ulkopuolisessa tilaisuudessa
 • lähiomaisen tai -sukulaisen merkkipäivät, juhlat tai hautajaiset

Mahdollisissa muissa epäselvissä tilanteissa päätösvalta on jahtipäälliköllä.

Jäsen osallistuu lihanjakoon suorittamillaan jahtipäivillä. Jahtipäiviä on normaalisti metsästysviikossa kaksi. Metsästysviikko alkaa maanantaina ja päättyy sunnuntaina.

Harrastusluonteisuus huomioiden ns. täyden lihaosuuden saa silloin kun sovitut, yleensä viikonloppujahtipäivät, täyttyvät, ja seurueen jäsenet osallistuvat etukäteisvalmisteluihin tarpeen mukaan. Hirviseurueen jäsen voi korvata tarvittaessa omia viikonloppupäiviään arkimetsästyspäivillä, mutta ns. täyttä lihaosuutta niillä ei kuitenkaan voi ylittää. 

2. KOIRIEN KÄYTTÖ

 • koiranohjaajan on tiedettävä, missä passimiehet ovat passissa.
 • haukulle menemisestä ja ampumisesta on sovittava metsästyksenjohtajan kanssa
 • haukulle menee vain yksi ampuja
 • koiranohjaajan on ilmoitettava, milloin hän on saapumassa passimiesten luokse
 • hirven ampumisessa on noudatettava samoja määräyksiä, joita passimiehille on annettu hirven ampumisesta.

 3. AMPUJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Muista, että metsästyksen johtaja on vastuussa monista edesottamuksistasi

 • Tarkista, että luvat, patruunat ja asusteet ovat kunnossa
 • Passiin meno ja siellä oleminen tulee tapahtua mahdollisimman äänettömästi
 • Selvitä heti itsellesi passia ympäröivä maasto, sallitut ja kielletyt ampumasuunnat ja naapuripassien sijainnit
 • Aseesi saa olla ladattuna ainoastaan passipaikalla
 • Arvioi valmiiksi etäisyyksiä sallittuihin ampumasuuntiin. Sopivana ampumaetäisyytenä pidettäköön 50-70 m, pisimpänä korkeintaan 100 m.  Muista, että etäisyyden kasvaessa virhe kertautuu.
 • Kuuntele ja katsele, niin hirvikin tekee
 • Tarkastele hirveä (hirviä) rauhallisesti ja kiihkottomasti
 • Ammu hirveä vain, kun turvallisuusseikat ovat kunnossa, ampuma-ala on esteetön, etäisyys, ampumakulma sekä eläimen liike kunnolliselle laukaukselle edulliset ja kyseessä on sellainen hirvi, jonka ampumista kaatolupa edellyttää ja mistä on sovittu
 • Kiinnitä huomiota osumapaikkaan hirvessä ja hirven käyttäytymiseen laukauksen jälkeen, jotta myöhemmin, jos kaikki ei mennytkään hyvin, voidaan tehdä päätelmiä mahdollisesta osumasta. Muista, että ensimmäinen laukaus on ratkaiseva laukaus
 • Jos ampumasi hirvi ei heti kaadu ja harkitset aiheelliseksi ampua toisen osuman,  muista naapuripassin sijainti ja kielletyt ampumasuunnat
 • Kun olet ampunut, tarkkaile koko ajan ampumaasi hirveä.  
 • Varaudu kaatuneen hirven äkilliseen ylösnousuun ja sen pakenemisen estämiseen
 • Jokaista ammuttua laukausta on pidettävä kaatolaukauksena (osumana) siihen saakka, kunnes asia on selvitetty
 • Jos hirvi kaatuu näköetäisyydelle, ilmoita siitä naapuripasseissa olijoille, mene hirven luo, ammu armonlaukaus, koiran sijainti huomioon ottaen, ja pistä hirvi. Ilmoita metsästyksenjohtajalle kaadosta puhelimella.
 • Haavoittunutta hirveä et saa lähteä yksin seuraamaan, vaan metsästyksenjohtaja määrää menettelytavan
 • Älä sotke jälkiä
 • Pysy ehdottomasti paikallasi, kunnes annetaan lupa poistua passista.  
 • Alkoholin käyttö passissa on kiellettyä
 • Hirviä metsästettäessä ei saa ampua muuta riistaa
 • Muista, että seuruemetsästyksessä sinulla ei ole oikeutta ampua naapuripassimiehen reviirillä olevaa tai sinne menevää hirveä
 • Ampuja osallistuu, ellei toisin määrätä, ampumansa hirven suolistamiseen, siirtoon ja muihin teurastustoimiin 
 • Voit ampua koiran haukussa ja ajossa olevaa hirveä passipaikalta/passilinjalta, älä lähde hirveä vastaan tai sen perään ellei metsästyksenjohtajan kanssa ole siitä sovittu, koiramies huolehtii turvallisuusasiat omasta puolestaan passilinjojen suuntaan. Koirametsästyksessä voit haukun mukaan liikkua passilinjan suunnassa ja ampua hirveä turvallisuusseikat viereisiin passimiehiin ja mahdollisiin muihin tekijöihin huomioiden.

 Hirven kaatajan määrittäminen

 • Muista tässäkin asiassa laittaa oma ja seurueen kunnia oikeaan järjestykseen
 • Kaatajaksi katsotaan ampuja, joka on ampunut ensimmäisenä kuolettavan osuman
 • Jos laukauksen jälkeen hirvi pakenee, mutta myöhemmin se tavataan siinä tilassa, että sen lopettamiseksi tarvitaan vain armonlaukaus, katsotaan ensimmäisen laukauksen ampujan olevan kaataja
 • Jos hirvi osuman saatuaan pakenee vaivattoman näköisesti ja ilmeisesti pystyy jatkamaan kauas, mutta kaatuu toisen passimiehen laukauksesta välittömästi ja selvittelyssä todetaan, ettei ensiksi ammuttu laukaus ollut kuolettava, katsotaan jälkimmäisen ampujan olevan kaataja
 • Useamman passimiehen ammuttua samaa hirveä katsotaan kaatajaksi se, joka on ampunut tappavimman osuman
 • Jos osumat ovat samanarvoisia on ensiksi ampunut kaataja
 • Ellei pystytä päättämään kahdesta eriarvoisesta osumasta, kenen ampuma laukaus oli tappavampi, ratkaistaan kaataja arvalla
 • Tulkinnanvaraisissa ja kiistanalaisissa tapauksissa silloin, kun näitä ohjeita ei voida soveltaa, asian ratkaisee metsästyksen johtaja

 4. AJOMIEHIÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 • Muista, että olet mukana metsästystapahtumassa, jota käydään lain ja asetuksen määräämin säännöksin
 • Noudata metsästyksen johtajan ja ajoketjun johtajan antamia ohjeita
 • Toista annetut merkit aikailematta, jotta ajoketju ei hajoaisi
 • Säilytä oikea suunta ja nopeus pitämällä yhteyttä vieruskaveriin. Yhteyttä pidetään vasemmalta oikealle, ellei toisin määrätä.
 • Tarkkaile maastossa hirvien jättämiä jälkiä, jotta pystyt selvittämään havaintosi metsästyksen johtajalle
 • Vältä turhaa meluamista, myös ajon päätyttyä ja ajojen välillä
 • Suorita ajo loppuun, jää paikallesi passiketjuun tai ennalta määrättyyn kohteeseen. Siirry kokoontumispaikalle ohjeiden mukaisesti

 5. KURINPIDOLLISET ASIAT

 Metsästysseurueen jäsentä voidaan rangaista, jos hän

 • Aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa
 • Rikkoo metsästyslakia, hyviä metsästystapoja tai jättää noudattamatta näitä ohjeita
 • Metsästää ilman lupaa tai vastoin metsästyksen johtajan lupaa
 • Toimii yhdistyksen tai seurueen etujen vastaisesti
 • Jättää suorittamatta päätetyt velvollisuudet
 • Saapuu metsästysretkelle juopuneena tai käyttää alkoholia passissa
 • Poikkeaa hirveä ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen, ikään tai määrään nähden
 • Käyttäytyy sopimattomasti metsästyksen yhteydessä muita henkilöitä kohtaan

 6. RANGAISTUSSEURAAMUKSIA OVAT

 •  Varoitus
 • Määräaikainen toiminta jahdissa aseettomana
 • Metsästyspäivien pisteen (pisteiden) menettäminen
 • Erottaminen seurueesta määräajaksi tai kokonaan
 • Mahdollisesta rangaistuksesta päättävät metsästyksenjohtaja ja varajohtajat yhdessä

 7. SAALIINKÄSITTELY

Jokainen seurueen jäsen on velvollinen hankkimaan riittävän valmiuden ja osaamisen saaliin käsittelyyn.Kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan saaliin käsittelyyn. Saalista tahi sen arvoa ei tule vaarantaa tarpeettomasti ampumalla, taitamattomalla armonlaukauksella, huonolla hygienialla tai muulla tavalla.

8. MUUT YLEISET ASIAT

Metsästyskauden tapahtumat ja havainnot kirjataan havaintokortteihin riistalaskentaa varten metsästyksen johtajan johdolla

Hirviseurueen jäsenet voivat tuoda metsästysvieraita sopimalla asiasta etukäteen metsästyksenjohtajan kanssa. Vieras ei ole oikeutettu lihanjakoon eikä ampujalle kuuluvaan taljaan , sarviin eikä saaliseläimen päähän. Vieraan kaataman eläimen talja, sarvet ja pää arvotaan hirviseurueen jäsenten kesken. Vierasta ei velvoiteta myöskään muihin seuran velvoitteisiin.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

19.10 | 17:23

Näkkyy olevan painovirhe, paholainen

...
19.09 | 09:56

Su 20.9.2015 ajokoe peruttu maastot seuran omassa käytössä.

...
11.04 | 22:00

Hyvältä näyttää.

...
28.11 | 20:54

LA 29.11 Pohjois-savon ajokoirayhdistykselle myönnetty maasto Tölöpäkkö-Mäkijärvi-Laukkomäki EI ole koe maastona eli vapaa seuran omaan käyttöön.

...
Tykkäät tästä sivusta